burn

burn
I
[bə:n] n այրվածք, այրված տեղ (մարմնի վրա). այրում, խանձում
II
[bə:n] v այր(վ)ել, վառ(վ)ել. burn papers թղթեր այրել. burnt by the sun արևկեզ եղած. The meat tastes burnt Միսը խանձվել է. burn one’s hand ձեռքն այրել. burn wood փայտ վա ռել. be burnt to death կրակի մեջ ոչնչա նալ/այր վել. The house was burnt to the ground Տունը մինչև հիմքը այրվեց. burn into տպա վորվել, հիշողության մեջ մնալ. burn up
1. վա ռել, կպցնել.
2. մինչև վերջ այրել. have mo ney to burn չա փազանց շատ/անհաշիվ փող ունե նալ. The fuse has burnt out Ապահովիչն այր վել է. burn with shame/anger ամո թից/զայ րույ թից այր վել. burn one’s boats/bridge նա վե րը/կա մուրջ ներն այրել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • BURN•E — Réalisation Angus MacLane Scénario Andrew Stanton Peter Docter Jim Reardon Musique J.A.C. Redford Société de production …   Wikipédia en Français

 • Burn-e — BURN•E BURN•E Réalisation Angus MacLane Scénario Andrew Stanton Peter Docter Jim Reardon Musique J.A.C. Redford Société de production …   Wikipédia en Français

 • BURN-E — BURN•E Données clés Réalisation Angus MacLane Scénario …   Wikipédia en Français

 • Burn — (b[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Burned} (b[^u]rnd) or {Burnt} (b[^u]rnt); p. pr. & vb. n. {Burning}.] [OE. bernen, brennen, v. t., early confused with beornen, birnen, v. i., AS. b[ae]rnan, bernan, v. t., birnan, v. i.; akin to OS. brinnan,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • burn — burn1 [bʉrn] vt. burned or burnt, burning [ME brennen, bernen, burnen < ON & OE: ON brenna, to burn, light; OE bærnan, to kindle (akin to Goth brannjan, to cause to burn) & beornan, to be on fire, metathetic < Gmc * brinnan < IE * bhre n …   English World dictionary

 • Burn Up! — バーンナップ (Ба:ннаппу) Жанр научная фантастика, комедия …   Википедия

 • burn — Ⅰ. burn [1] ► VERB (past and past part. burned or chiefly Brit. burnt) 1) (of a fire) flame or glow while consuming a fuel. 2) be or cause to be harmed or destroyed by fire. 3) use (a fuel) as a source of heat or energy. 4) (of the skin) beco …   English terms dictionary

 • Burn — bezeichnet: eine Schweizer Rockband, siehe Gölä einen US amerikanischen Musiker, siehe Animal ein Album von Deep Purple, siehe Burn (Album) ein Lied auf dem Album, siehe Burn (Lied) eine amerikanische Hardcore Band, siehe Burn (Band) einen… …   Deutsch Wikipedia

 • burn — [bɜːn ǁ bɜːrn] verb burned PTandPP or burnt [bɜːnt ǁ bɜːrnt] [transitive] 1. COMPUTING to copy information held on a computer s …   Financial and business terms

 • Burn Up W — Saltar a navegación, búsqueda Burn Up W バーンナップW (Bānnappu W) Género Acción Dirección Horoshi Negishi Estudio AIC …   Wikipedia Español

 • Burn Up W — バーンナップW (Bānnappu W) Жанр научная фантастика, комедия …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”